Inkoop, verkoop en onderhoud
van nieuwe en gebruikte scooters

Scooter zoeken

Fabrikanten
Kilometerstand
Bouwjaar
Prijs

Onderhoud en reparatie

Wij repareren en onderhouden
vakkunding je scooter of brommer.

Maak een afspraak met ons
enra logo
Een verzekering die bij je past

Scooterflex gespreid betalen

Veilig en vertrouwd

RDW erkend bedrijf Veilig betalen met iDEAL

Volg ons op social media

Volg ons op Facebook

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

tweewieler: alle soorten (snor)fietsen, bromfietsen, en scooters (waaronder bromscooter).

de in te kopen tweewieler: een tweewieler die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;

de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;

de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;

de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;

de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als werkzaamheden;

de reparateur: degene die met betrekking tot een tweewieler en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;

de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;

de garantie: a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op nieuwe tweewielers, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;

                         

                        ARTIKEL 1 - De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is- indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de tweewieler onverkocht is gebleven.

                        ARTIKEL 2 - De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

                        ARTIKEL 3 - De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

                        - de omschrijving van de tweewieler en de eventueel in te kopen tweewieler, beiden met eventuele toebehoren;

                        - de prijs van de tweewieler op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;

                        - de prijs van de eventueel in te kopen tweewieler op het afgesproken moment van de levering van die tweewieler;

                        - de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;

                        - een verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);

                        - de wijze van betaling.

                        ARTIKEL 4 - Prijswijzigingen/stijgingen

                        1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte tweewielers te allen tijde doorberekend.

                        2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1, mogen naast de even genoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van tweewielers worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

                        ARTIKEL 5 - De overschrijding van de leveringstermijn

                        1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de tweewieler kan de koper de verkoper niet  in gebreke stellen.  

                        ARTIKEL 6 - Annulering

De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet nadat de levering of verzending heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om binnen tien dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs van de geannuleerde tweewieler, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst een lager percentage overeenkomen.

Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de koper een tweewieler in het kader van de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler (dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor) bij wege van inkoop aan de verkoper verkoopt, indien de in te kopen tweewieler door de koper aan de verkoper is geleverd.

                                                 ARTIKEL 7 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al het geen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.

Zolang de tweewieler niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten.

De koper is voorts verplicht de geleverde tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden.

De verkoper zal tot generelei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.            

                        ARTIKEL 8 - Het risico van de tweewieler & onderdelen

De tweewieler is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen tweewieler wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden en de tweewieler in zijn geheel is betaald. Deze betaling kan geschieden middels verrekening met de koopprijs van de aangeschafte tweewieler. Tot dat tijdstip is de in te kopen tweewieler voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Gebruik van tweewieler of onderdelen is altijd voor het risico van koper/opdrachtgever. Boons scooters kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan. verdieping: Boons scooters is niet aansprakelijk voor een opgelegde wettelijke sanctie ten gevolge van een tweewieler/onderdeel welke niet aan de wettelijke eisen voor gebruik op de openbare weg voldoet. Boons scooters is niet aansprakelijk voor (letsel-)schade ten gevolge van (onjuist-)gebruik van een tweewieler of onderdeel.

REPARATIE EN ONDERHOUD

                        ARTIKEL 9 - Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, als mede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk of electronisch vastgelegd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen.

Indien het reparatiebedrag van de tweewieler het bedrag van € 50,- overstijgt en de bij benadering opgegeven prijs tevens:

                        - bij reparatiebedragen tussen € 50,- en € 150,- met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden; of

                        - bij reparatiebedragen vanaf € 150,- met meer dan 10 % wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.

De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.

Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding.                 

                        ARTIKEL 10 - De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.                    

                        ARTIKEL 11 – Retentie recht  

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien en voor zolang als:

                        - de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;

                        - de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;

                        - de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Tweewielers genoemd in artikel 17 of bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld via een storting in dépôt bij de Geschillencommissie.  

GARANTIE

                       ARTIKEL 12 - Garantie  

Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht in gevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

                        ARTIKEL 13 - Garantie op tweewielers & onderdelen

                        1. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 12. Garantie op nieuwe onderdelen komt te vervallen wanneer deze door klant of derden gemonteerd worden.

                        2. Op gebruikte tweewielers verleent de verkoper, tenzij bij verkoop anders overeen gekomen, geen garantie.

                        3. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer Garantie verstrekt. Gebruikte onderdelen worden nimmer retour genomen. Koper dient zichzelf voor aankoop te informeren of het aan te kopen onderdeel geschikt is voor zijn/haar tweewieler. Koper is er zelf voor verantwoordelijk dat deze de juiste onderdelen aanschaft om de beoogde reparatie uit te voeren.. Koper dient zichzelf voor aankoop op de hoogte te stellen of het onderdeel aan de verwachting zal voldoen, om dit mogelijk te maken is het de koper toegestaan de onderdelen op locatie van de verkoper volledig te inspecteren, testen en controleren op gebreken. Koper kan geen aanspraak maken op vergoedingen van kosten voor, inbouw, uitbouw, montage, demontage, vervoer of gemaakte kosten. Gemaakte verzendkosten alsmede retourverzendkosten zijn ten aller tijde voor rekening van de afnemer. Afnemer kan geen enkele aanspraak hierop maken.                         

                        ARTIKEL 14 - reparatie en onderhoudsgarantie

                        1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle scooters, snorfietsen en bromfietsen en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van twee weken, te bepalen vanaf het tijdstip dat de tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder garantie valt ten eerste slijtage (bv. aan banden, tandwielen, accu’s, lampen). Ten tweede gebreken vanwege verkeerd onderhoud, zoals onderhoud dat niet conform fabrikant-voorschriften was. Ten derde, gebreken welke te wijten zijn aan onzorgvuldig gebruik door opdrachtgever. Ten vierde, gebreken veroorzaakt door gevolgschade. Ten vijfde, gebreken veroorzaakt door het onvolledig informeren van reparateur door opdrachtgever.

                        Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding.

                        2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

                        3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

                        a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;

                        b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

                        c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. Reparatiekosten uitgevoerd door derden worden nimmer vergoed.                          

ALGEMENE BEPALINGEN

                        ARTIKEL 15 - Betaling

                        1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd als brengschulden.

                        2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.

                        3. Indien desondanks niet contant wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan is verkoper/reparateur gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, zulks te rekenen één maand na het overeengekomen moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door ons uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot contante betaling c.q. betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.

                        4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag, tenzij koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.

                        5. Indien na uitvoering van de verkoper/reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is reparateur gerechtigd om stallingskosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.

                        6. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulk bij de reparatie-opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding terzake aanspraak kan maken.                         

                        ARTIKEL 16 - Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

                        ARTIKEL 17 - Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen je gens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale service verlenen, voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

  • aprilia
  • derbi
  • gilera
  • kymco
  • peugeot
  • piaggio
  • sym
  • tomos
  • vespa
  • yamaha